News & Events

Exoskeleton robot allows paraplegics to walk